واحد تحقیق و توسعه

 

 • مأموریت این واحد شرکت تحقیق و توسعۀ دانش و تکنولوژی در زمینه های زیر میباشد
 • تولید قیر اصلاح شده با پولیمر و تولید آسفالت پلی مری
 • تولید آسفالت های رنگی ماندگار
 • تولید بتن های سبک وزن
 • تولید بتن های متخلخل
 • تولید قطعات سبک وزن برای بدنه خارجی بناها بمنظور تحقق الزامات مبحث نوزدهم وزارت مسکن وشهرسازی
کارخانه آسفالت

شرکت ریگزار دارای اعتبار نامه های زیر می باشد:

 

 • آخرین پروانه تولید و بهره برداری شن و ماسه و فرآورده های بتنی به شماره 48599 مورخ 1362/11/13 از وزارت صنایع و معادن
 • آخرین پروانه تولید و بهره برداری آسفالت به شماره 73454/01 مورخ 1371/11/21 از وزارت صنایع و معادن
 • آخرین پروانه تولید و بهره برداری آسفالت به شماره 32013/0 مورخ 1387/09/20 از وزارت صنایع و معادن
 • آخرین پروانه تاسیس کارخانه بتن آماده به شماره 55806 مورخ 1388/05/07 از وزارت صنایع و معادن
 • آخرین پروانه تولید و بهره برداری بتن آماده به شماره 65449 مورخ 1389/03/05 از وزارت صنایع و معادن
 • آخرین پروانه استاندارد به شماره 12820 مورخ 1389/04/13 از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 • تقدیر نامه از اداره کل محیط زیست به شماره 145-306-31 مورخ 1389/01/23
 •  جوایز و تقدیر نامه های مختلف از سازمان ها و وزارت خانه ها
فهرست